www.ach.ro
WUT
www.fci.be

CLUBUL NATIONAL AL CRESCATORILOR DE TECKEL DIN ROMANIA

WELT UNION TECKEL MEMBER

 

      STATUTUL

 

CLUBULUI NATIONAL AL CRESCATORILOR DE TECKEL DIN ROMANIA

 

 

Capitolul  I

DISPOZITII GENERALE

 

1.1Clubul National al Crescatorilor de Teckel din Romania  este o persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, constituita in conditiile O.G. 26/2000.

 

1.2 Denumirea asociatiei este “Clubul National al Crescatorilor de Teckel din Romania” (CNCTR)

 

1.3 Sediul clubului este in Ploiesti, str. Decebal nr.34, judetul Prahova

 

1.4 Clubul National al Crescatorilor de Teckel din Romania este constituit pe o perioada nelimitata, incepand cu data inregistrarii lui in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

 

1.5 Patrimoniul social al clubului este alcatuit dintr-un activ patrimonial in valoare de 1.500 lei, numerar, si este constituit din aportul egal al membrilor fondatori. Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat, conform legii, pe numele clubului si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor lui.

 

 

Capitolul II

OBIECTUL SI PRINCIPIILE DE FUNCTIONARE

 

2.1 Clubul National al Crescatorilor de Teckel din Romania s-a constituit in scopul dezvoltarii si punerii in valoare a  rasei Teckel, in conformitate cu dispozitiile si reglementarile Asociatiei Chinologice Romane si cu respectarea normelor Federatiei Chinologice Internationale.

      Clubul National al Crescatorilor de Teckel din Romania este membru al Asociatiei Chinologice Romane.

 

2.2 Clubul National al Crescatorilor de Teckel din Romania urmareste  sa asigure cadrul corespunzator pentru perfectionarea nivelului  activitatii chinologice  a crescatorilor  prin:

a) organizarea de expozitii de club, organizarea examenelor de munca;

b) stimularea activitatii chinologice si incurajarea participarii membrilor Clubului la manifestarile chinologice ale Asociatiei Chinologice Romane;

c) Acordarea suportului informational membrilor atat cu privire la standardele si regulamentele in vigoare cat si referitoare la activitatea altor cluburi;

d) Acordarea de consultanta in probleme de crestere, reproductie si ingrijire canina, precum si in alte probleme cu caracter chinologic specifice acestei rase.

d) Facilitarea relatiilor intre membri, sprijinirea si indrumarea lor in activitatea chinologica.

 

Capitolul III

CALITATEA DE MEMBRU AL CNCTR. DREPTURI SI OBLIGATII

 

3.1 Clubul se compune din urmatoarele categorii de membrii:

a) membrii fondatori – cei care au constituit asociatia si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social.

b) membrii  asociati – cei care se asociaza ulterior fondarii si contribuie moral si material la completarea patrimoniului clubului;

c) membrii de onoare – persoane care au adus si aduc servicii deosebite Clubului;

d) membrii sustinatori – persoane care adera la scopul clubului si acorda sprijin material si moral in vederea realizarii scopurilor acestuia.

In continuare, membrii fondatori si membrii asociati vor fi numiti membri activi.

 

3.2 Dobandirea calitatii de membru al Clubului

Calitatea de membru activ o poate dobandi orice persoana fizica majora si cu capacitate de exercitiu deplina, cu domiciliul sau rezidenta in Romania, care detine in proprietate un exemplar din rasa Teckel inscris intr-o Carte de Origini recunoscuta FCI; presedintele aproba cererea de inscriere acordand calitatea de membru sustinator.

Calitatea de membru asociat se acorda de Consiliul Director.

Calitatea de membru sustinator o poate dobandi de orice persoana care doreste sa sprijine clubul in atingerea obiectivelor lui.

Calitatea de membru de onoare se acorda de Adunarea Generala.

 

3.3 Incetarea calitatii de membru

Calitatea de membru al Clubului inceteaza in urmatoarele conditii:

  • la cerere
  • prin excludere
  • prin neplata cotizatiei in primul trimestru al anului pentru anul in curs.
  • Persoana care isi pierde calitatea de membru nu are nici un drept asupra patrimoniului social al clubului.

 

3.4 Drepturile membrilor

 Membrii clubului au urmatoarele drepturi:

 a) sa participe la manifestarile organizate de Club: expozitii, conferinte, seminarii;

 b) sa participe la adunarile clubului;

 c) sa aleaga si sa fie alesi in organismele de conducere ale clubului, in  conditiile legii si ale regulamentului de functionare a clubului;

 d) sa isi exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii Generale;

e) sa fie informati despre orice activitate sau actiune a Clubului;

f) sa fie informati, consiliati si sprijiniti in activitatea chinologica;

g) sa se adreseze nemijlocit tuturor organelor clubului si sa primeasca informatiile solicitate;

Membrii de onoare si membrii simpatizanti nu se bucura de drepturile prevazute la aliniatele c) si d).

 

3.5 Obligatiile membrilor

Membrii Clubului au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte, fara rezerve statutul si  regulamentele Clubului si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director al acestuia, statutul si regulamentele Asociatiei Chinologice Romane, statutul si reglementarile Federatiei Chinologice Internationale;

b) sa actioneze pentru realizarea scopului clubului;

c) sa-si achite la termen cotele de contributie si cotizatiile stabilite de club, pentru formarea bugetului acestuia; cotiztia se achita in primul trimestru al anului pentru anul in curs.

d) sa practice cresterea si ingrijirea cainilor cu seriozitate si buna credinta, in conformitate cu prevederile legale.

e) sa nu utilizeze calitatea de membru in actiuni ce pot dauna activitatii Clubului.

 

Capitolul IV

RESURSE PATRIMONIALE

 

3.1Patrimoniul clubului este constituit initial din suma de 1.500 lei, numerar, constituit din aportul egal al membrilor fondatori si se completeaza cu veniturile obtinute de club.

3.2 Veniturile clubuilui se vor constitui din:

a) cotizatiile membrilor;

b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;

c) donatii, sponsorizari sau legate;

d) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale;

e) taxe de inscriere la concursurile organizate de club sau din activitati economice directe;

f) alte venituri prevazute de lege.

 

Capitolul V

ORGANIZAREA  SI FUNCTIONAREA CLUBULUI

 

Sectiunea 1. Adunarea generala

 

5.1.1 Adunarea generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor clubului cu drept de vot.

 

5.1.2 Adunarea generala are urmatoarele competente:

a) stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale clubului;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiilor financiare;

c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;

d) alegerea si revocarea Comisiei de cenzori / cenzorului;

e) alegerea si revocarea membrilor Comisiei de disciplina;

f) modificarea statutului;

g) aprobarea regulamentului de functionare a clubului;

i) dizolvarea si lichidarea Clubului, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

j) dezbaterea si aprobarea programului de activitate al clubului;

k) decide asupra admiterii sau excluderii membrilor, potrivit statutului si regulamentului.

 

5.1.3 Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra Consiliului Director si Comisiei de cenzori.

 

5.1.4 Adunarea Generala se convoaca cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea ei.

 

5.1.5 Adunarea Generala se convoaca de catre Consiliul Director printr-un convocator scris, comunicat cu confirmare de primire, care va cuprinde data, locul si ordinea de zi stabilita.

 

5.1.6 La adunarea generala participa: membrii activi, membrii sustinatori, membrii de onoare, invitati.

 

5.1.7 In cadrul Adunarii generale fiecare membru activ are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

 

5.1.8 Alegerile pentru Consiliul Director, Comisia de cenzori si Consiliul de Disciplina au loc odata la 4 ani, cu exceptia cazurilor de retragere sau revocare.

 

5.1.9 Adunarea Generala este legal constituita cu numarul membrilor prezenti, dupa 30 de minute de la ora inscrisa in convocator, daca termenele si procedura convocarii au fost respectate.

 

5.1.10 Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti, cu exceptia celor care au ca obiect modificarea statutului sau dizolvarea; pentru aceste hotarari de majora importanta este necesar votul a 2/3 din membrii prezenti.

 

5.1.11 Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutiv, statutului sau regulamentului de functionare pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data la care a avut loc sedinta, dupa caz.

 

Sectiunea 2. Consiliul Director

 

5.2.1Consiliul  Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.

 

5.2.2 Consiliul Director este compus din:

a) presedinte

b) vicepresedinte organizatoric

c) vicepresedinte chinotehnic

d) 2 membri.

e) 2 membri supleanti.

Consiliul director se considera legal intrunit in prezenta a cel putin trei membri.

 

5.2.3 Membrii Consiliului Director se aleg pe o perioada de 4 ani, prin vot secret de Adunarea Generala.

 

5.2.4. In exercitarea competentei sale, Consiliul Director

a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul programelor clubului

b) stabileste calendarul anual al manifestarilor de specialitate ale clubului

c) convoaca Adunarea Generala a clubului

d) incheie acte juridice in numele si pe seama clubului

e) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala

f) stabileste cuantumul cotizatiei anuale.

 

5.2.5  Deciziile Consiliului Director contrare legii, actului constitutiv, statutului sau regulamentului pot fi atacate in justitie in conditiile prevazute de art.5.1.11.

 

5.2.6 Consiliul Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a executa urmatoarele atributii: sa incheie acte juridice in numele si pe seama clubului, sa indeplineasca orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.

 

5.2.7 Consiliul Director se intruneste  ori de cate ori nevoile clubului o impun.

 

5.2.8 Convocarea Consiliului Director se face de catre presedinte, iar in lipsa acestuia de vicepresedinte, cu cel putin 5 zile inainte de data fixata prin fax, e-mail sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

 

5.2.9 Deliberarile si hotararile Consiliului Director se consemneaza in procese verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.

 

Sectiunea 3

 

5.3.1 Atributiile presedintelui

- reprezinta clubul in relatiile cu tertii;

- convoaca si conduce sedintele Consiliului Director;

- conduce clubul intre sedintele Consiliului Director;

- alte atributii stabilite prin statut si regulament.

 

5.3.2 Comisia de disciplina a Clubului este constituita din 3 membrii alesi de Adunarea Generala pe o perioada de 4 ani.

Comisia de Disciplina rezolva cauzele sesizate, in situatiile prevazute de statut si regulament. Partea nemultumita poate ataca hotararea Comisiei de Disciplina in termen de 30 de zile de la comunicare in fata Consiliului Director, respectiv in fata Adunarii Generale

Hotararile Comisiei de Disciplina  intra in vigoare odata cu aprobarea Consiliului Director si raman definitive dupa aprobarea Adunarii Generale

 

 

Capitolul VI

CONTROLUL FINANCIAR

 

  • Controlul financiar al clubului este asigurat de un cenzor ales de catre Adunarea Generala
  • In realizarea competentei sale cenzorul / comisia de cenzori : verifica modul in care este administrat patrimoniul clubului; intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale.

Capitolul VII

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA CLUBULUI

 

7.1 Clubul se dizolva

a) de drept, in conditiile legii

b) prin hotararea judecatoriei sau tribunalului, in conditiile legii

c) prin hotararea Adunarii Generale

 

7.2 In cazul dizolvarii clubului prin hotararea Adunarii Generale,  in termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul verbal in forma autentica, se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi inscris in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Adunarea Generala va numi lichidatorii, care isi vor indeplini mandatul sub controlul cenzorului.

7.3. In cazul dizolvarii, activul clubului va fi transmis catre Asociatia Chinologica Romana

7.4 Asociatia  inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

 

 Capitolul VIII

 DISPOZITII FINALE

 

8.1 Prezentul statut va fi completatat cu regulamentul de aplicare.

8.2 Incalcarea dispozitiilor prezentului Statut si a Regulamentului de aplicare constituie abateri disciplinare.

8.3 Consiliul Director are obligatia ca in termen de 3 luni de la infiintare sa intocmeasca Regulamentul de functionare a Clubului National Crescatorilor de Teckel din Romania.

8.4 Modificarile prezentului statut si corelarea lui cu actele normative  ulterioare se vor face de catre Cosiliul Director, urmand sa fie aprobate de Adunarea Generala

 

[Acasa] [Info] [Structura] [Statut] [Standard] [Evenimente] [Galerie] [Contact] [Links]